1-ТАҚЫРЫП. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ПӘНІ
1. Пәннің мақсаты мен міндеті
2. Әлеуметтік экономиканың пәні
3. Әлеуметтік экономиканың басқа пәндермен қатынасы

Тақырып 2. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗІ
1. Әлеуметтік экономиканың микро және макро деңгейі
2. Әлеуметтік экономикадағы мемлекеттің рөлі
3. Әлеуметтік экономиканың тұжырымдамалық негізі

Тақырып 3. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫҢ МОДЕЛЬДЕРІ
1. Әлеуметтік экономиканың Германдық моделі
2. Әлеуметтік экономиканың Американдық моделі
3. «Әлеуметтік-бағытталған экономиканың» Шведтік моделі

Тақырып 4. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ МОДЕЛЬДЕРІ
1. Әлеуметтік экономиканың Ресейлік моделі
2. Қазақстанда әлеуметтік экономиканы қалыптастыру
3. Қазақстандық әлеуметтік модельді қалыптастыру

Тақырып 5. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Әлеуметтік экономиканың салалық құрылымын қалыптастыру
2. Аймақтық құрылым
3. Сыртқы экономикалық қатынастар және олардың әлеуметтік мәселелерді шешудегі қарым — қатынастар

Тақырып 6. ЕҢБЕК КҮШІ НАРЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ІШКІ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Нарық жағдайындағы еңбек ресурстары және жұмысбастылық
2. Жұмыс күшінің ішкі құрылымы және оның келешектегі дамуы
3. Жұмыссыздықтың түрлері мен формалары

Тақырып 7. КЕДЕЙШІЛІКТІ ТӨМЕНДЕТУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
1. Кедейшілікті төмендетудегі қажеттілік және оның әлеуметтік – экономикалық мәні
2. Дамыған елдерде кедейшілікпен күресудің қазіргі тәжірибесі
3. ҚР-да кедейшілікті төмендетудің негізгі бағыттары және жолдары

Тақырып 8. ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
1. ҚР-да халыққа әлеуметтік көмек көрсету жүйесі
2. Әлеуметтік көмек көрсету бағдарламалары
3. Жергілікті деңгейде әлеуметтік көмек көрсету жүйесінің қызметі

Тақырып 9. БІЛІМ БЕРУ НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
1. Білім беру қызметі нарығының теориялық даму негіздері
2. Білім беру қызметі нарығы қызмет етуінің институтционалды негіздері
3. Білім беру қызметі нарығының даму алғышарттары

Тақырып 10. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ
1. Қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі дамуының териялық негіздері
2. Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесінің қызметі
3. ҚР-ның денсаулық сақтау жөніндегі бағдарламалары

Тақырып 11. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАНЫ БАСҚАРУ
1. Қазақстан экономикасын нарықтық қатынастарға әлеуметтік түрде бағыттаудың қажеттілігі
2. Әлеуметтік экономиканы басқарудың мәні мен принциптері
3. Әлеуметтік экономиканы басқаруға кадрларды дайындау

Тақырып 12. АЙМАҚТЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ДАМУЫ
1. Қазіргі кезендегі Қазақстан өңірлерінің экономикалық жағдайы
2. Тұрақты дамудың теориялық негіздері
3. Аймақтың тұрақты даму стратегиясы
More »

Тақырып 1. Кәсіпкерлік: ұғымы және оның негізгі түрлері

1. Кәсіпкерліктің мәні.
2. Кәсіпкерлік және бизнес түсініктеріндегі айырмашылық
3. Кәсіпкерлік түрлері және кәсіпкерлік формалары
4. Қ.Р- ның «Жеке Кәсіпкерлік туралы» Заңы
5. Жеке кәсіпкерлік – жеке отбасының немесе азаматтардың кәсіпкерлігінің түрі
6. Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері
7. Кәсіпкерлік қызметтің принциптері

2 тақырып. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелділік

1. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің мәні
2. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің көздері
3. Кәсіпкерлік тәуекелділіктің түрлері
4. Тәуекелділікті бағалау әдістері
5. Тәуекелділікті басқару әдістері

3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау

1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың мәні.
2. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудағы ұйымдық факторлар.
3. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау процессі.
4. Бизнес- жоспарды құрудың қажеттілігі
5. Бизнес-жоспар стратегиялық жоспарлау формасы ретінде: мақсаттары мен міндеттері
6. Бизнес-жоспарды бағалау құрылымы мен критериялары

4 тақырып . Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру

1. Кәсіпорынның қаржы ортасы
2. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері
3. Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялары
4. Кәсіпкердің қаржы жоспарын құрастыру әдістемесі
5. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жөнінде
6. Қ.Р – ғы кәсіпкерлік қызметіндегі инвестициялардың рөлі мен мәні
7. Факторинг операциялары

5 тақырып. Кәсіпкерлік қызметте персоналды басқару

1. Еңбек ұжымын қалыптастыру
2. Жұмысшылардың орналастыру және жалдау, олардың міндеттерін анықтау
3. Міндеттерді тапсырыс арқылы басқару
4. Еңбек мөлшерінің өзгеру тәртібі
5. Еңбек ақыны ұйымдастыру: еңбекақы нысандары
6. ҚР – ғы кәсіпкерлікті кадрлық қамтамассыз ету проблемалары

Тақырып 6. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен келісім – шарттық қарым – қатынасы

1. Коммерциялық мәміле жөніндегі ұғым
2. Мәміле түрлері және оның мазмұны
3. Коммерциялық мәміле жүргізудің негізгі әдістері
4. Келісім – шарт – коммерциялық мәміле жүргізудің негізгі құжаты
5. Келісім – шарттың негізгі түрлері және оның мазмұны
6. Сату және сатып алу келісім – шарттың жасауға қойылған талаптар

Тақырып 7. Кәсіпкерлік қызметті талдау және тиімділігін бағалау

1. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау әдістемесі
2. Өндіріс шығындарын талдау – бәсекелестердің өндіріс шығындармен салыстыру
3. Кәсіпкерлік өнім өткізу нарығындағы өнімдерді талдау
4. Қызмет қорытындысын талдау
5. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау
6. нақты және жоспар көрсеткіштерін салыстыру
More »

1-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Қаржы нарығының түсінігі және экономиканың дамуындағы оның маңызы
2. Қаржы нарығының құрылымы және оның негізгі бөліктері
3. Қаржы нарығының түрлері
4. Қаржы делдалдық және қаржы нарығының негізгі қатысушылары

2-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ АҚША НАРЫҒЫ
1 Ақша нарығы және оның құрауыштары
2. Ақша нарығындағы сұраныс пен ұсыныс
3. Валюталық нарық, оның міндеттері мен құралдары

3-ТАҚЫРЫП. НЕСИЕ НАРЫҒЫ МЕН ОНЫҢ МІНДЕТТЕРІ
1 Несие нарығының теориялық аспектілері (көзқарастары)
2. Несие нарығының құралдары

4-ТАҚЫРЫП. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРАЛДАРЫ
1. Құнды қағаздар нарығын, оның міндеттерін анықтау
2. Құнды қағаздар нарығының құрамды бөліктері
3. Қор биржа қызметін ұйымдастыру негіздері
4. Құнды қағаздар нарығындағы құралдар

5-ТАҚЫРЫП. САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ НАРЫҒЫ
1. Сақтандыру нарығының жалпы сипаттамасы
2. Сақтандыру нарығының бөліктері
3.Әлеуметтік сақтандыру

6-ТАҚЫРЫП. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ НАРЫҚ
1. Инвестициялық нарықтың жалпы сипаттамасы және оның құрауыштары
2. Инвестициялық нарық коньюнктурасын болжамдау және бағалау

7-ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫ
1. Қазақстанның қаржы нарығын қалыптастырудың алғы шарттары
2. Қазақстанның несиелік және инвестициялық нарығының қазіргі заманғы дамуы
3. Қазақстанның зейнетақы жүйесі мен сақтандыру нарығы қызметінің ерекшеліктері
4. Қазақстан қор нарығының қазіргі заманғы жағдайы

8-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ
1. Жаһандық қаржы жүйесінің реттеу механизмдері
2. Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығын реттеу
3. Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау бойынша Агенттіктің ұйымдастыру құрылымы мен қызмет негіздері

9-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ ДЕЛДАЛДАРЫ
1. Коммерциялық банктер қаржы делдалдардың негізгі тобы ретінде
2. Сақтандыру компаниялары
3. Зейнетақы қорлары
4. Инвестициялық қорлар

10-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕР
1. Қаржы тәуекелдерінің түсінігі және оларға әсер ететін себептер
2. Тәуекелдер түрі
3. Қаржы тәуекелдерін басқару

11-ТАҚЫРЫП. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ НАРЫҒЫ
1. Дүниежүзілік қаржы нарығының түсінігі. Оның пайда болу тарихы
2. Дүниежүзілік қаржы нарығының құрылымы
3. Дүниежүзілік қаржы орталықтары және оффшорлық аймақтар

12-ТАҚЫРЫП. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ-НЕСИЕ ИНСТИТУТТАРЫ
1. Халықаралық қаржы институттарының жалпы сипаттамасы
2. Халықаралық валюталық қор
3. Дүниежүзілік банкі тобы (ДБ)
4. Қайта құру және даму Еуропалық банкі
5. Аймақтық Даму Банкілері
6. Халықаралық есептесу банкі

More »

Тақырып 1. Талдау әдістері мен экономиканың статистикалық көрсеткіштерінің жүйесі

1. Экономиканы талдау міндеттері және негізгі талдау (жолдау) әдістері
2. Елдің экономикалық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі

Тақырып 2. Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау

1. Ұлттық шоттар жүйесі ұғымы
2. Ұлттық шоттар жүйесінің жиынтық шоттары, олардың өзара байланысы және міндеттері
3. Ұлттық шоттар жүйесінің талдау мүмкіндіктері
4. Макроэкономикалық көрсеткіштердің өзара байланысы
5. Экономика тиімділігінің көрсеткіштер жүйесі
6. Экономикалық қызмет нәтижелердің тиімділігін талдау әдістемесі

Тақырып 3. Ұлттық байлықты талдау

1. Ұлттық байлықтың элементтері және оның мазмұны
2. Ұлттық байлықтың құрылымы мен динамикасын бағалау

Тақырып 4. Елдің сыртқы экономикалық жағдайын талдау

1. Сыртқы экономикалық байланыстардың тиімділік көрсеткіштері.
2. Елдің төлем балансын талдаудың бағыттары мен әдістері.

Тақырып 5. Өнеркәсіп өндірісін талдау

1. Өнеркәсіп өндірісін талдаудың негізгі бағыттары
2. Өнеркәсіп салалық құрылымын талдау
3. Өнеркәсіп өндірісінің тиімділігін бағалау

Тақырып 6. Ауыл шаруашылық өндірісін талдау

1. Ауылшаруашылық өндірісін талдаудың негізгі бағыттары
2. Ауылшаруашылық салалық құрылымын талдау
3. Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігін бағалау

Тақырып 7. Қызметтер саласын талдау

1. Қызметтер талдаудың негізгі объекті ретінде
2. Қызметтер саласын талдаудың этаптары

Тақырып 8. Қаржылық және бюджеттік жүйені талдау

1. Қаржылық жүйені талдаудың негізгі бағыттары
2. Бюджеттік жүйені талдаудың міндеттері

Тақырып 9. Инвестициялық қызметті талдау

1. Инвестицияның әлеуметтік-экономикалық мәні мен талдау міндеттері
2. Инвестицияны талдау әдістері

Тақырып 10. Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-экономикалық индикаторлары

1. Әлеуметтік сала мен халықтың өмін деңгейін зерттеудің әлеуметтік-экономикалық мәні
2. Халықтың өмір деңгейін талдаудың этаптары

Тақырып 11. Еңбек нарығын талдау

1. Еңбек ресурстарының құрылымы мен еңбек тиімділігінің көрсеткіштері
2. Жұмысбастылық пен жұмыссыздықты талдау

Тақырып 12. Экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау

1. Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау критериилері
2. Ғаламдық бәсекеқабілеттілік индексінің (ҒБИ) мазмұны
More »

1-Тақырып Баға белгілеудің теориялық және әдістемелік негіздері.
1. Бағаны нарық категориясы ретінде қарастыру.
2. Баға түсінігі мен мәні.
3. Бағаны кәсіпорынның экономикалық мәселелерін шешудің басты құралы ретінде қарастыру.
2-тақырып Баға белгілеу әдістемесінің ғылыми негіздері.
1. Баға белгілеу әдістемесі ұғымы және баға моделі.
2. Баға белгілеу принциптері.
3. Баға әдістері мен жүйесі ұғымдары.
4. Баға түзету стратегиялары.
3-тақырып Баға белгілеудің атқаратын қызметтері.
1. Бағаның есептік функциясы.
2. Баға және өндіріс шығындары мен нәтижелері арасындағы байланыс.
3. Бағаның ынталандырушы функциясы.
4–тақырып Бағаларға ықпал ететін факторлар.
1. Бағаларға ықпал ететін факторлар жүйесі.
2. Бағалардың арзандауына ықпал ететін факторлар.
3. Бағалардың өсуіне ықпал ететін факторлар.
5–тақырып Бағалар жүйесі. Баға түрлерінің сипаттамалары.
1. Бағалар жүйесі ұғымы.
2. Бағалардың әртүрлі түрлері критерилері бойынша жіктелуі.
3. Ұлттық экономикаға қызмет көрсету өрісіндегі бағалардың түрлері.
6–тақырып Өзіндік құн- баға негізі.
1. Баға деңгейі мен құрылымы ұғымы.
2. Шығындардың түрлері.
3. Өзіндік құнға әсер ететін факторлар жүйесі.
4. Өзіндік құнды калькуляциялау.
7–тақырып Баға құрамындағы таза табыс,үстемелер мен шегерімдер.
1. Баға құрамындағы таза табыс.
2. Рентабельділік және пайда: есептеу әдістері.
3. Баға құрамындағы үстемелер. Үстемелердің түрлері.
4. Баға құрамындағы шегерімдер. Шегерімдердің түрлері.
8–тақырыпФирманың баға саясаты мен баға стратегиясы.
1. Фирманың баға саясатының мазмұны.
2. Фирманың баға саясатының стратегиялық және тактикалық аспектілері.
3. Баға стратегияларын өңдеудің кезеңдері.
4. Баға белгілеу стратегиялары: дискриминациялық, ассортименттік, бәсекелік баға белгілеу стратегиялары.
9-тақырып Шаруашылық субъектілердің қаржыларын қаржы жүйесінің негізі ретінде қарастыру.
1. Қаржы ұғымы. Қаржылардың қажеттілігі мен табиғаты.
2. Құндық экономикалық категориялардың өзара әрекеті мен өзара байланысы.
3. ҚҚС-тың экономикалық сипаттамалары және оның баға деңгейіне әсері.
4. Акциздер және олардың баға деңгейіне әсері. Акцизді тауарлар.
10-тақырып Инфляция және баға.
1. Инфляцияның мәні.
2. Инфляцияның түрлері мен кезеңдері.
3. Сұраным инфляциясы мен шығындар инфляциясы.
11–тақырып Инфляцияға қарсы саясат.
1. Қазақстан экономикасындағы инфляциялық жағдай.
2. Инфляциямен күрестің негізгі түрлері.
3. Нарық пен табыстарға ықпал ету саясатын инфляциямен күрестің негізгі әдістері ретінде қарастыру.
12–тақырып Бағаларды мемлекеттік реттеу.
1. Бағалардың мемлекеттік саясатының мазмұны мен мәні.
2. Бағалардың мемлекеттік реттеудің қажеттіліктері мен мақсаттары.
3. Бағалардың мемлекеттік реттеудің әдістері.
13-тақырып Шетелдердегі баға белгілеу және бағаларды реттеу тәжірибесі.
1. Дамыған елдерде баға белгілеу мен реттеу.
2. РФ-ғы баға белгілеу мен оларды реттеу ерекшеліктері.
14-тақырып Табиғи монополиялардың бағаларын (тарифтерін) мемлекеттік реттеу.
1. Табиғи монополиялар ұғымы.
2. Табиғи монополистердің қызметіне қойылатын бағаларды реттеу тәртібі.
3. Трансфертті баға белгілеу. Трансфертті баға белгілеуді мемлекеттік бақылау.
15–тақырып Әлемдік бағалар және олардың қалыптасу механизмі.
1. Әлемдік бағалар ұғымы.
2. Әлемдік бағалардың негізгі түрлері.
3. Әлемдік нарық бағалары мен сыртқы сауда бағалары.
More »

Тақырып 1. Эконометрика ұғымы.
Эконометриканың білімінің басқа салаларымен байланысы
1. Эконометрика пәні
2. Эконометрикалық моделі
3. Эконометрикалық модельдеу кезеңі
Тақырып 2 Таңдама. Таңдаманың сандық сипаттамалары.
1. Бас жиынтық және таңдама.
2. Вариациялық қатар.
3. Полигон және гистограмма.
4. Таңдаманың сандық сипаттамалары.
5. Таңдама орта және дисперсияны есептеу көбейту әдісі.
Тақырып 3. Статистикалық қортынды: болжамдарды бағалау және тексеру.
1. Нүктелік бағалар және олардың қасиеттері.
2. Таңдамалы бағалардың қасиеттері.
3. Интервалды бағалар.
Тақырып 4. Болжамдарды статистикалық тексеру
1. Статистикалық болжамдар
2. Бірінші және екінші текті қателер
3. Кризистік облысы
4. Болжамдарды тексеру критерилері. Пирсон критериі.
Тақырып 5. Қос сызықтық регрессия және корреляция.
1. Қос сызықтық регрессия
2. Ең кіші квадраттар әдісі.
6 тақырып.Жиынтық сызықтық регрессия моделі[:]
1. Жиынтық сызықты регрессияның нормальдық классикалық моделі.
2. Жиынтық сызықты регрессия моделінің параметрлерін бағалау.
3. Жиынтық регрессия.
Тақырып 7. Екі факторлық сызықтық регрессия моделі.
1. Екі факторлық сызықтық регрессия моделі.
2. Модельдің параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен табу.
3. Жиынтық және дербес корреляция.
Тақырып 8.Мультиколлинеарлылық
1. Мультиколлинеарлылықтың маңызы
2. Мультиколлинеарлылықтың салдары
3. Мультиколлинеарлылықтың анықтамасы
4. Мультиколлинеарлылықты жою
Тақырып 9. Сызықтық емес регрессия және корреляция.
1. Сызықтық емес регрессиялардың түрлері.
2. Тәуелділіктің параболалық түрі.
3. Тәуелділіктің гиперболалық түрі.
4. Тәуелділіктің экспоненциалдық түрі.
5. Тәуелділіктің дәрежелік түрі.
Тақырып 10. Икемділік экономикалық анализде.
1. Икемділік ұғымы.
2. Икемділіктің орта және нүктелік коэффициенттері.
3. Әртүрлі регрессия теңдеулері үшін икемділік коэффициенттерін есептеу формулалары.
4. Икемділіктің дербес коэффициенттері.
Тақырып 11.Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылығын бағалау.
1. Сызықты регрессия мен корелляция параметрлерінің баға маңыздылығы.
2. Сызықты емес регрессия параметрлерінің маңыздылығы.
3. Жиынтық регрессия мен корелляция нәтижелерінің сенімділік бағасы.
Тақырып 12. Гетероскедастикалылық.
1. Гетероскедастикалылықтың маңызы және оның салдары.
2. Гетероскедастикалылықты байқау.
Тақырып 13. Гетероскедастикалылық мәселелерін жұмсарту әдістері.
1. Гетероскедастикалылық жұмсарту әдістері.
Тақырып 14 Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы.
1. Автокорреляция маңызы.
2. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясын байқау.
Тақырып 15. Автокорелляцияны жою.
1. Кездейсоқ құрылымдардың автокорелляциясын жою.
More »

Мазмұны

КІРІСПЕ

1. Холдинг: ұғымы, мәні, түрлері және функционалдық ерекшеліктері. 4

1.1. Холдингтік компаниялардың түрлері, мәні және құқықтық жағдайы.    4

1.2. Холдингті құру мақсаты.  7

2. Холдингтің құрылу тәсілі 8

2.1. Қаржылық және аралас холдингттер 11

3. Нарықтық орнату жағдайындағы холдингтің стартегиялық менеджменті

3.1.Холдингтік компаниядағы стратегиялық менеджменттің концепциясы 19

3.2.“Самұрық” мемлекеттік холдингі 20

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

More »

Мазмұны

Кіріспе 3

1. Кәсіпорын табысының ұғымы және маңызы
1.1. Кәсіпорын табысының экономикалық мәні 5
1.2. Табыстың кәсіпорын қызметіндегі ролі және функциялары 7
1.3. Кәсіпорын табысының қалыптасуы және орналастырылуы 9

2. Кәсіпорын табысын талдау және жоспарлау
2.1. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдау 12
2.2. Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштері 15
2.3. Кәсіпорын табысын жоспарлау әдістемесі 19

3. Кәсіпорын табыстылығын арттырудың негізгі мәселелері
3.1. Кәсіпорындардың табысын арттыру жолдары 24
3.2. Қаржылық тәуекелдердің кәсіпорын табысына әсері 27

Қорытынды 29

Қолданылған әдебиеттер тізімі 31

More »

Мазмұны

Кіріспе………3-4 бет

Негізгі бөлім

1 тарау. Сыртқы экономикалық қызметтің жалпы мәліметтері.

          1.1. Сыртқы сауда қызметінің түсінігі……………5-9 бет

1.2.Шетелдік валюталармен жасалатын операциялар….10-13бет

1.3. Хеджерлеу……………14-15 бет

2 тарау. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметтің есебі

2.1 Тауарды импорттау және экспорттау бойынша жасалатын операциялар есебі………16-19 бет

2.2 Шетелдік валюта операцияларының  есебі…….20-24 бет

2.3 Толлинг операциялар есебі……….25-26 бет

2.4 Франчайзинг бойынша жасалатын операциялар есебі…27-31 бет

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

More »

ЖОСПАР

І.Кіріспе……………3

ІІ.Негізгі бөлім

1.Өндріс шығындар туралы жалпы түсінік…………….4

2.Өндіріс шығындардың  түрлері және оларды жіктеу…..13

ІІІ.Қортынды………..25

Пайдаланылған әдебиеттер………………26 More »

Страница 3 из 512345