МАЗМҰНЫ

Кіріспе
I тарау. Алгоритмнің программалау негіздеріндегі ролі
1.1. Алгоритмдеуді мектеп курсында оқытудың маңызы
1.2. Алгоритм туралы ұғым
1.3. Блок-схема түрінде алгоритмдердің бейнеленуі
II тарау. Орта мектепте паскаль тілі программасын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері
2.1 Паскаль тілі программасының негізгі ұғымдары
2.2 Сызықтық құрылымды алгоритмдерді және тармақталу алгоритмін программалау
2.3 Циклдік құрылымды алгоритмдерді программалау
2.4 Бір және екі өлшемді жиымдар
2.5 Графикалық объектілерді программалау
2.6 Процедуралар және функциялар
2.7 Символдық шамалармен жұмыс
IІI тарау. Орта мектепте паскаль тілі программасын оқытудың әдістемелік үлгілері
3.1 Деңгейлеп оқыту
3.2 Жаттығуларды шешу жолдары, cабақ жоспары, тест тапсырмаларын ұсыну
3.3 Орта мектепте Паскаль тілі программасын оқытуда интелект- картаны қолдану
3.4 «Программалау негіздерін» оқытудағы көп нұсқалық әдіс
3.5 Программалау тілдерін оқытудың модульдік технологиясы
3.6 Программалау тілдерін оқытуда дидактикалық материалдарды пайдалану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымшалар

More »

Мазмұны

Кіріспе……4
1. Математикалық сипаттама……5
Омофондар жүйесі……5
Гаммалау арқылы шифрлау…..6
Вижинер кестесі бойынша шифрлау…..7
2. Бақылау мысалының шешуі…..9
2.1 Мәтіндерді шифрлау…..9
2.2 Мәтіндерге салыстырмалы энтропиялық анализ…..10
3. Алгоритм және программа схемасы…..12
4. Бастапқы мәліметтер……16
5. Нәтиже…..16
Қорытынды……17
Әдебиеттер тізімі……18
Қосымша 1 Программаның листингі…..19

More »

Мазмұны
Кіріспе
1. Халық санағының мақсаты мен міндеттері
2. Дайындық, ұйымдастыру және әдіснамалық жұмыс
2.1. Санаққа дайындық және жүргізу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық құжаттар әзірлеу және қабылдау
2.2. Санақ бағдарламасын, оны жүргізу әдіснамасын әзірлеу және қорытындысын алу
2.3. Пилоттық санақ жүргізу
2.4. Санақтың халықты толық қамтуын және нәтижесінің сапасын қамтамасыз ететін, картографиялық материалдарды дайындау мен үйлердің тізімін құру қосылатын, іс-шаралар жүргізу
2.5. Халық санағына дайындық және жүргізуді ұйымдастыру жоспарларын жасау
2.6. Халық арасында бұқаралық-түсіндіру жұмысын жүргізу
2.7. Санақты материалдық-техникалық қамтамасыз ету
2.8. Санақ кадрларын іріктеу және оқыту
3. Халық туралы мәліметтер жинауды жүргізу және санақ материалдарын автоматты түрде өңдеу
4. Халық санағы материалдарын тарату
5. Санақ жүйесі бағдарламасы
5.1. Мекен-жай кестесі
5.2. Санақ кестесі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ……4

1. Бөлім Оқыту техникалық құралдарының жүйесінің классификациясы……7
1.1. Оқыту техникалық құралдар негіздері…..16
1.2 Функцианалдық міндет бойынша ОТҚ классификациясы….25
2. Бөлім . Оқыту техникалық құралдарын оқу процесінде қолдану әдістемесі……30
2.1.Қазіргі заманғы оқу құралдарының оқу процесінде пайдалану….46
2.2 Сабақта оқытудың техникалық құралдарын қолдану ерекшеліктері ….48
3. Бөлім Оқыту техникалық құралдарының бірі ақпараттық технология компонеттері…..53
3.1. Мультимедиа……59
3.2. Интерактивті тақта мүмкіндіктері…….65

Қорытынды…..83
Пайдаланылған әдебиеттер….

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНИКАНЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ
1.1 Компьютерлік техника қауіпсіздік ережесі
2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Турбо Паскальда жұмысты бастау
2.2 Программа құрылымы
2.3 Графикалық режим
2.4 GRAPH модулінің процедуралары мен функциялары
2.5 Геометриалық объектілерді құру процедуралары
2.6 Графикалық режімде мәтін жазу процедуралары
2.7 Мәтіндік режимде жұмыс
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Есептің қойылымы
3.2 Идентификатор кестесі
3.3 Есепті шешу алгоритмі
3.4 Бағдарлама листингі
3.5 Оператордың нұсқауы
3.6 Бағдарлама нұсқауы
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША
Блок-схема
Нәтиже

More »

Мазмұны
Кіріспе
1. INTRANET – қосымшалары
1.1 Intranet корпоративті желісі
1.2 Intranet архитектурасы, протоколдар иерархиясы
1.3 Intranet қосымшаларын құру және жоспарлау
1.4 Intranet-технологияның қолданылу аймағы
1.5 Intranet-қосымшаларын өңдеу құралдары
1.6 Intranet-тің программалау құралдары және тілдері
2. «Республикалық техникалық және кәсіптік біліс беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми — әдістемелік орталағы» РМК сипаттамасы
2.1 Кәсіпорынның негізгі міндеттері
2.2 Кәсіпорындағы сапаны тәуелсіз бағалау бағдарламасы
3. «Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми — әдістемелік орталығы» РМК сайтын жобалау және құрастыру
3.1 FRONT PAGE қосымшасының Wев сайт жасаудағы тиімділігі
3.2 Кәсіпорын сайтын құру сатылары
3.3 Кәсіпорын сайтының құрылымы
4. Еңбекті қорғау
4.1 Еңбекті қорғау заңдары
4.2 ДЭЕМ-ді қолданудағы еңбекті қорғау туралы кейбір мәліметтер
4.3 Компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы
4.4 Жұмыс орнына қойылатын эргономикалық талаптар
4.5 Денсаулық бұзылуының белгілері
4.6 Өртқауіпсіздігі
4.7 Электр қауіпсіздігі
4.8 Компьютермен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы
5. Экономикалық бөлім
5.1 Жұмыстың қысқаша сипаттамасы және оның бағытталуы
5.2 Бағдарламаның өнімді құрудағы шығындарды анықтау
5.3 Түйіндер
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Қосымша (компакт дискіде) More »

Мазмұны:
1. Кіріспе ……….2
2. Интерфейстiң элементтерi …….3
3. Пакеттiң тарихы …..4
4. Объекттер …………7

1. Geometry-ның дәрежесiнiң объекттерi…… 8
2. Дәреженiң объекттерi Splines ……………13
3. Дәреженiң объекттерi Lights и Cameras ….15
4. Helpers-тың дәрежесiнiң объекттерi……..16
5. Space Warpsтың дәрежесiнiң объекттерi ……..22
6. Дәреженiң объекттерi Systems (Қосымша құрал-жабдықтар)….. 28
7.
5. Қорытынды …….30

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4
1 МӘЛІМЕТТЕР ҮЛГІЛЕРІ 6
1.1 Мәліметтер үлгілерінің түрлері 6
1.2 Реляйиялық есептеу тілдері 10
1.3 Реляциялық алгебра тәсілімен қатынастарды өңдеу 12
1.4 Реляциялық мәліметтер қоймасы қатынастарының қасиеттері 18
1.5 Қатынастарды қалыптандыру 20
1.6 Қалыпты түрлер 24
2 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ӨНІМДІ ҚҰРУҒА ҚОЛДАНЫЛҒАН ИНСТРУМЕНТАЛЬДЫ ҚҰРАЛ 31
2.1 Delphi – де қолданылатын мәліметтер қорының түрлері 31
2.2. Delphi-де мәліметтер қорымен байланысты ұйымдастыру 35
2.3 TQuery компонентімен жұмыс 39
2.4 TDBGrid компонентін қолдану 45
3 «ҚОНАҚ ҮЙ» ПРОГРАММАСЫН СИПАТТАУ 54
3.1 Программаның негізгі терезесі 54
3.2 Клиентпен жұмыс 54
3.3 Бөдмелер мен қызмет түрлерін өзгерту 56
3.4 Тұрып кеткен клиенттер туралы ақпарат 56
ҚОРЫТЫНДЫ 58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 60

More »

Жоспар:
Кіріспе…….3
I Бөлім. Тышқан…….4
1.1 Тышқан туралы түсінік…….4
ІІ Бөлім. Тышқанның түрлері…..6
1.1 Механикалық тышқандар…..6
1.2 Оптикалық тышқандар…..7
1.3 Радио тышқандар……8
ІІІ Бөлім. Интерфейстер….14
1.1 Интерфейс көзқарасы…..14
ІV Бөлім. Қосудың әдiстерi…..16
1.1 Орын ауыстыруды зерттеп отыру…..16
V Бөлім. Тышқан сызбасы….17
Қорытынды……18
Қолданылған әдебиеттер…..19

More »

Мазмұны
Кіріспе 3
1 – Бөлім. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ 5
1.1. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОРҒАУДЫҢ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ 5
1.2. Мәліметтердің криптографиялық өзгеру әдістері 5
1.3. Криптожүйелер класы 6
1.4. Криптографиялық жүйелерге қойылатын талаптар 7
1.5. Симметриялық криптожүйелер 8
1.6. Алмастыру шифрлары 9
1.7. Ауыстыру шифрлары 11
1.8. Аналитикалық өзгерулердің көмегімен шифрлеу 14
1.9. Гаммерлеу әдісімен шифрлеу 15
2- Бөлім. Ашық кілтті криптожүйелер(Ассиметриялық) 18
2.1. Ашық кілтті ассиметриялық жүйелер 18
2.2. RSA алгоритмі ( Р.Райвест, А. Шамир,А.Эйдельман) 18
2.3. Эль-Гамаль алгоритмінің негізіндегі электронды қолтаңба 21
2.4. Криптографиялық кілттерді басқару 22
Қорытынды 24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 25 More »

Страница 2 из 812345...Последняя »