МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ…….. 6
1 ОБЪЕКТТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАСЫ…… 11
1.1 Автоматтандырылатын жүйеге қойылатын талаптарды анықтау…… 11
1.2 Заттық аймақты талдау………. 12
1.3 Жобалау әдісі…….. 13
1.4 Деректердің моделі……… 14
1.5 Реляциялық деректер моделі……… 14
1.6 ДҚ-ның концептуалдық, логикалық және физикалық жобалауы…… 14
2 САТУ БОЙЫНША МЕНЕДЖЕРДІҢ ЖҰМЫСЫН ЖОБАЛАУ……. 21
2.1 Менеджердің жұмысының физикалық үлгісін жобалау……. 22
2.2 Тізбектік және кооперативті диаграммаларды салыстыру…….
2.3 Программалық іске асыруды сипаттау……..35
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ …….. 63
3 Программалық қолданбаның экономикалық тиімділікті есептеу……… 63
3.1 Жалақыға кететін шығынды анықтау…… 69
3.2 Программалық қамтаманы енгізудің тиімділігін есептеу…. 69
3.3 Жүйенің өтеу мерзімі ………. 70
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ ……. 71
4.1 Қауіпті және зиянды өңдірістік факторларды талдау ….. 71
4.2 Қорғаныс шаралары ……. 72
4.3 Өрт қауіпсіздігі ………. 74
4.4 Шуылды төмендететін құрылғылар…….. 76
4.5 Жұмыс орнының жарықталуы …… 76
4.6 Электр қауіпсіздігі…… 78
Қорытынды….. 81
Пайдаланылған әдебиеттер ……. 82
Қосымша А ……. 83

More »

Мазмұны

I. Кіріспе бөлімі
Кіріспе сөзі
Тақырыпты алғандағы мақсаттары мен міндеттері
II. Негізгі бөлім
Corel Draw туралы жалпы мағлұматтар
Объектілерді салу
Corel Draw бағдарламасынығ көмегімен киім үлгілерін бейнелеу
III. Қорытынды бөлімі
Лабораториялық жұмыстар
Иллюстративтік материалдар
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

More »

ЖОСПАР

КІРІСПЕ
1 тарау.Білім берудегі компьютерлік технология ерекшеліктері
1.1 . Компьютерлік технологияның бағыттары…….7
1.2. «Біріктірілген сабақтарды өткізу кезінде компьютерлік технологияны қолдану әдістемесі…….18
2 тарау. Орта мектепте біріктірілген сабактарда компьютерлік технологияларды пайдалану
2.1. Электрондық кестені оқыту әдістемесі…………………………..26
2.2. Интерактивті құралдарды пайдалану ерекшеліктері……….27
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

Жоспары

I Кiрiспе
II Негізгі бөлім:
1. Delphi программалау ортасы
1.1. Delphi-дi iске қосу. Delphi ортасы. Проект. Форма. Қасиеттер.
1.2. Оқиға. Код терезесi. Әдiс.
1.3. Компоненттер палитрасы.
1.4. Компоненттердi пайдаланып қарапайым проект құру.
1.5. Проектiнi сақтау және ашу.
1.6. Программаны компиляциялау. ЕХЕ файл.
1.7. Delphi ортасында шартты оператормен танысу
ІІІ Қорытыныды
Пайдаланылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1 COM – технологиясының негіздері.
1.2 Интерфейс
1.3 Интерфейстерді жариялау
1.4 Интерфейстер және VCL Tcomponent класы
1.5 COM – сервер, құрамы және қолдануы
1.6 Ағымдар мен бөлмелер
2 ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 COM – серверін ұйымдастыру
2.2 COM — серверін тіркеу
2.3 Интерфейстердің және параметрлердің берілуі
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
Іnternet ұғымы
Интернет құрылысы
Интернетке қосылу үшін не істеу керек?
Компьютерлік торап дегеніміз не?
Компьютерлік торапты біріктіру
Компьютер торабының адресі
Компьютерді тораппен жұмыс істеуге даярлау
Тораптың модем көмегі арқылы берілуі
Тораптың модем көмегі арқылы берілуі
Интернет торабынан ақпаратты іздестіру
Іnternet-тің қызмет баптары
Провайдер дегеніміз не?
Іnternet қорлары
Электрондық почта
WWW, FTP, почта, жаңалықтар дегеніміз не?
ТСР/ІР хаттамасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 3
1 тарау. Компьютерді қолданушыларды электронды ақпаратпен қамтамасыз ету жолдары. 6
1.1. Оқыту процесін компьютерлендіру 6
1.2. Электронды оқытудың негізгі мәселесі – электронды ақпаратпен қамтамасыз ету. 11
1.3. Білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі – оқу үрдісіне электрондық оқулықтарды пайдалану. 23
1.4. Мультимедиа құралдары мен технологиялары 33
1.5. Қашықтан оқыту 35
2 тарау. Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 37
2.1 Мәліметтер қорын құруда Delphi-дің мүмкіндіктері 37
2.2 Мәліметтер қорын басқару программасы. 43
Қорытынды 48
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 50

More »

Жоспар

Кіріспе
Информатиканы оқыту әдістемесі
пәні туралы түсінік……..2

Негізгі бөлім
1 Информатика кабинетіне қажетті құралдар……4
2 Информатика кабинетінің жабдықталуы……….12
3 Информатика кабинетіне қойылатын талаптар…….14
4 Есептегіш техника кабинетін ұйымдастыруға гигиеналық нұсқаулар…….17
5 Информатика кабинетіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері……19

Қорытынды……..24
Пайдаланылған әдебиеттер………..25

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 8
1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ БАСЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 9
1.2 Электрондық оқу басылымының құрамына және функцияларына қойылатын талаптар 10
1.3 Электрондық оқу басылымының мазмұнына, оқыту элементтеріне және рәсімдеуіне қойылатын талаптар 12
1.4 Шығу мәліметтерінің орналасуы және құрамы 15
1.5 Электрондық құжаттар және олардың айналымының принциптері мен тәртібі 16
2 FLASH MX ОРТАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ ҚҰРАЛЫН ДАЯРЛАУ 18
2.1 Қолданбалы интерфейстің ұйымы 18
2.1.1 Редакторлау аспаптардың панелі 19
2.1.2 Жұмыс аймағы 20
2.1.3 Өңдеу үстелі 22
2.1.4 Уақыт диаграммаcы 24
2.1.5 Қасиеттер инспекторы 26
2.1.6 Movie Explorer-де фильмді түрлендіру 28
2.2 Flash технологиясына енгізу 31
2.2.1 Графика 32
2.2.2 Анимация 33
2.2.3 Интерактивтілік 34
2.2.4 Дыбыс 35
2.3 Сурет салу 35
2.3.1 Сурет салу құралдары 35
2.4 Түстермен жұмыс 37
2.4.1 Ink Bottle Tool аспаптары 38
2.4.2 Paint Bucker Tool аспаптары 39
2.4.3 Fill Transform аспабы 40
2.4.4 Dropper Tool аспабы 42
2.4.5 Color Mixer панелі 43
2.5 Мәтінмен жұмыс істеу 43
2.5.1 Мәтінді құру және редактерлеу 43
2.5.2 Статикалық мәтін 45
2.5.3 Динамикалық мәтін 47
2.6 Интерактивті фильмдер құру 48
2.6.1 Actions панелі 48
2.6.2 ActionScript жөнінде жалпы мәліметтер 49
2.6.3 ActionScript объектілік моделі 50
2.7 Сценарий орындалуының контексті 53
2.8 Алгебраның сандық әдістері бойынша электрондық құрал дайындау 53
3 ТЕХНИКА – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ 59
3.1 Жалақыға кететін шығынды анықтау 59
3.2 Салықтарды есептеу 62
3.2.1 Әлеуметтік салықты есептеу 62
3.2.2 Табыстан алынатын салықты(подоходный налог) есептеу 63
3.3 Материалдарға жұмсалатын шығындар 64
3.4 Ғылыми зерттеу жұмыстарына қажет арнайы аппараттарға кететін шығындар 64
3.5 Басқа шығындар 65
3.6 Программалық қамтаманы енгізудің тиімділігін есептеу 65
3.6.1 Енгізуге дейін шығынды есептеу 65
3.6.2 Жүйені енгізуден кейін шығынды есептеу 66
4 ӨМІР ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 68
4.1 Еңбек шартының анализі 68
4.1.1 Ғимараттың көлемдік-пландық жағдайы мен залдың ішкі құрамы 68
4.1.2 ЭЕМ операторының жұмыс орнын ұйымдастыру 68
4.2 Жұмыс орнын рационалды ұйымдастыру 71
4.3 Жасанды жарықтандыруды есептеу 71
4.4 Табиғи жарықтануды есептеу 75
4.5 Бөлме-жайды желдетуді есептеу 78
ҚОРЫТЫНДЫ 80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 81
ҚОСЫМША А 82

More »

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Қарапайым типті операцияларды талдау
1.1 if/else операторы
1.2 while/for/goto операторы
1.3 switch/case операторы
2 Күрделі типті деректермен жұмыс,оларды баяндау
2.1 Массивтердің қасиеттері
2.2 Массивтi баяндау
2.3 Массивтердi инициалдау
3 Көрсеткіштермен жұмыс
3.1 Структуралардың қайтылыуы
3.2 Файлдық құрылым
3.3 fstream.h тақырыптар файлына қосылу
3.4 Файлды ашу
4 Класстармен жұмыс
4.1 Конструкторлар және деструкторлар
4.2 Функция-мүшелері static және const
4.3 Мұрагерлік
4.4 Абстрактты базалық класс
4.5 Жады класстары және айнымалыларды қолдану
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
Қосымшалар

More »

Страница 1 из 812345...Последняя »