МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктердің ісін ұйымдастыру негіздері 5
1.2 Екінші деңгейдегі банктердегі есеп және есеп беру негіздері 14
2 ҚР-НЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 ҚР екінші деңгейдегі банктерде депозиттік операцияларды ұйымдастыру тәртібі және оның есебі 23
2.2 ҚР екінші деңгейдегі банктерінде заңды және жеке тұлғаларға несиелер беру операцияларының бухгалтерлік есебін ұйымдастыру 33
2.3 Банкаралық корреспонденттік қатынастар есебі және олардың жүргізілу тәртібі 45
3 ҚР ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ АУДИТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3.1 Қазақстанда екінҺші деңгейдегі банктердің арасындағы корреспонденттік қатынастарды дамыту 54
3.2 ҚР екінші деңгейдегі банктердің аудитінің ерекшеліктері 58
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

More »

ЖОСПАР
КІРІСПЕ
I бөлім КӘСІПОРЫНҒА ҚЫСҚАША МІНЕЗДЕМЕ
II бөлім ЕҢБЕКАҚЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ
2. 1 Еңбекақы және еңбекақы түрлері.
2. 2 Еңбекақы формалары және жүйелері.
2. 3 Есептелген еңбекақыдан ұсталынатын ұсталымдар мен аударымдар түрлері.
III бөлім Еңбекақыдан ұсталымдар мен аударымдар есебі.
2.1 Еңбекақыдан ұсталатын аударымдардың аналитикалық есебі.
2.2 Еңбекақыдан ұсталатын аударымдардың синтетикалық есебі.
III бөлім Кәсіпорын «Жол-Өткен«ЖШС №1бөлім цех бойынша жұмыскерлердің еңбекақысынан ұсталымдар мен аударымдар есебінің жүргізілуі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

More »

Мазмұны

Кіріспе…….3
1 Коммерциялық банктердің негізі мен құрылымы
1.1 Коммерциялық банктердің жіктелуі……5
1.2 Коммерциялық банкті басқару және оның функционалдық құрылымы……..11
1.3 Коммерциялық банктердің қызметтері мен операция- лары…….15
2 Коммерциялық банктің активі мен пассивін басқару әдістемесі және тәжірибесі
2.1 Коммерциялық банктің активі мен пассивін басқару үдерісін ұйымдастыру……..20
2.2. Коммерциялық банктің капитал құрылымының қалып- тасуы……26
2.3. Екінші деңгейдегі банктердің ресурстарын активтерге орналастыру және олардың сапасын бағалау……..34
3 Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметтерін жетілдіру жолдары
3.1. Коммерциялық банктердің есепті ұйымдастырудың негізгі бағыттары………34
3.2. Ресурстарды тартудың жаңарту жолдары…….41
Қорытынды……….56
Пайдаланған әдебиеттер тізімі……..59
Қосымшалар………61-62

More »

Мазмұны

Кіріспе…….3
І. Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру және Кредиторлық қарыздар есебінің түсінігі…….4
1.1 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің , жабдықтаушы және қызмет көрсетушілермен есеп айырысулардың есебі…….4
1.2 Күмәнді дебиторлық берешектер есебі және еншілес серіктестіктердің(тәуелді)дебиторлық борыштарының есебі …….6
1.3 Банктер мен банктен тыс мекемелердің несиелерін есепке алу…….8
1.4 Салық міндеттемесінің және еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысулардың есебі…….9
1.5 Басқадай дебиторлық және кредиторлық қарыздармен есеп айырысу есебі……10
ІІ. Дебиторлық және Кредиторлық қарыздар аудитінің ерекшеліктері……13
2.1 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілермен есеп айырысудың және де жабдықтаушылармен есеп айырысулардың аудиторлық тексерілуі…..13
2.2 Күмәнді дебиторлық берешектер есебінің аудиті және еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борыштарының есебінің аудиті….17
2.3 Банк несиелері бойынша операциялар аудиті…..18
2.4 Салықтық міндеттемелерді аудиторлық тексеру ерекшеліктері және де еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу аудитінің тәртібі….19
2.5 Басқадай дебиторлық және кредиторлық қарыздармен есеп айырысудың аудиті……25
ІІІ. «Каспиан Сервис Групп Лимитед» ҚФ-на аудиторлық тексерудің жүргізілуі
3.1. Тәуелсіз аудиторлар есебі…….27
3.2. «Каспиан Сервис Групп Лимитед» ҚФ-ның есептілік нысандары……28
3.3. «Каспиан Сервис Групп Лимитед » ҚФ-ның аудиторлық тексеру қорытындысы……30
Қорытынды……32
Қолданылған әдебиеттер тізімі……..34

More »

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. АУДИТТІ ҚҰЖАТТАУ – АУДИТ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ
1.1 Жұмыс құжаттарының мәні, мақсаты және мазмұны
1.2 Құжаттарға қойылатын талаптар, олардың толтырылуы және пайдаланылуы
1.3 Аудитті құжаттаудың шетелдік тәжірибесі
2. АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
2.1 Аудиторлық фирма қызметінің сапасын бақылау
2.2 Аудит жүргізу кезіндегі аудит қызметінің сапасын бақылау
2.3 Аудиторлық қызмет көрсету нарығының сапасын бақылау мәселелері
3. АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Қазақстандағы аудиторлық қызметтің даму бағыттары және оны жетілдіру
ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б

More »

Жоспар

Кіріспе
1 Бөлім “ Облгаз” АҚ-ның ұйымдық-экономикалық сипаттамасы және оның есебін ұйымдастыру
1.1 “Облгаз” АҚ-ның экономикалық жағдайы
1.2 “Облгаз” АҚ-ның бухгалтерлік есебінің ұйымдастырылуы
2 Бөлім АҚ аудиттің жүргізілу тәртібі
2.1 АҚ-ның аудитінің жүргізілу маңыздылығы
2.2 АҚ-ның ақша қаражаты аудитінің жүргізілу тәртібі
2.3 АҚ-ның негізгі құралдарын тексеру тәртібі
2.4 АҚ-ның қаржылық қорытындыларының аудиті
2.5 Аудиторлық қорытынды
Қорытынды және ұсыныстар
Қолданылған әдебиеттер

More »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ……..3
І. МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТПЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
1.1. Мемлекеттік бюджетті жоспарлау……4
1.2. Бюждет түсімдерін жоспарлау ……….9
1.3. Бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі………15
ІІ. АУДИТТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН БЮДЖЕТПЕН ЕСЕПТЕСУ АУДИТІ
2.1. Аудиттің жүргізілу маңыздылығы……..23
2.2. Бюджетпен есептесу аудиті……..24
ҚОРЫТЫНДЫ………30
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….31
ҚОСЫМШАЛАР………….33

More »

М А З М Ұ Н Ы
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР……6
АНЫҚТАМАЛАР……..7
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР……8
КІРІСПЕ……..9
1 КОНТРОЛЛИНГ БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
1.1 Контроллингтің кәсіпорынның басқару есебіндегі алатын орны……15
1.2 Табыстар және шығыстар контроллингінің әдістемелік тәсілдері….21
2 КӘСІПОРЫННЫҢ ТАБЫСТАР ЖӘНЕ ШЫҒЫСТАР ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Кәсіпорынның негізгі және негізгі емес қызметтен алынатын табыстардың есебі……35
2.2 Кәсіпорындағы шығындардың есебін жүргізу……38
2.3 Кәсіпорынның жиынтық пайда есебі…….47
3 «НҰР-АЙ» ЖШС-НІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ АУЫТҚУЛАРДЫ АНЫҚТАУ
3.2. Кәсіпорынның шығындарын бақылау және талдау…….53
3.3. Кәсіпорынның табыстылығын бақылау және талдау…..56
3.3 Қаржылық көрсеткіштер негізінде ауытқуларды талдау…..60
ҚОРЫТЫНДЫ…….69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….71
ҚОСЫМШАЛАР

More »

М А З М Ұ Н Ы

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР……6
АНЫҚТАМАЛАР…….7
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР………8
КІРІСПЕ……..9
1 КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ КАПИТАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Негізгі капиталды тиімді пайдаланудың мәні, құрылымы мен жіктелуі…….13
1.2 Негізгі құралдардың пайдалану тиімділігін бағалаудың әдістемелік негіздері ……..24
2 «ТЕМИРЖОЛСУКЫЗЫЛОРДА» ЖШС-нің НЕГІЗГІ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
2.1 Негізгі өндірістік құралдардың қозғалысы есебі…….30
2.2 Негізгі құралдардың тозу есебі және есептен шығару……35
2.3 Негізгі құралдарды қайта бағалау және түгендеу……40
3 «ТЕМИРЖОЛСУКЫЗЫЛОРДА» ЖШС-нің НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ ДЕҢГЕЙІН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ
3.1 «ТЕМИРЖОЛСУКЫЗЫЛОРДА» ЖШС-нің экономикалық белсенділігін талдау…… 45
3.2 «ТемиржолсуКызылорда» ЖШС-нің негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін талдау
3.3 Кәсіпорында негізгі құралдарды тиімді пайдалануын талдау …….49
3.4 Негізгі капиталдың тиімді пайдалану жолдарын жоғарылату……..54
3.5 «ТемиржолсуКызылорда» ЖШС-нің негізгі капитал тиімділігін арттыру жолдарының негізгі бағыттары…….60
ҚОРЫТЫНДЫ……..69
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……..70
ҚОСЫМШАЛАР
More »

Мазмұны
Кіріспе 3
1 «Қазақтелеком» мемлекеттік мекемесіне мінездеме 4
1.1 Шаруашылық субъектіндегі ұйымның есебі және бухгалтерлік құрылымы 4
1.2 Ақша қаражатының есебі және есеп айырысу 6
1.3 Материалдық емес активтер және негізгі құралдар есебі 8
1.4 Тауарлы-материалдық қорлар есебі және жеткізушілермен есеп айырысу 12
1.5 Еңбек ақы есебі және оны төлеу 16
1.6 Меншікті капитал және қаржылық көрсеткіштер есебі 21
1.7 Қаржылық есеп беру 28
2 Кәсіпорынның аудиторлық негіздері 31
2.1 Аудиторлық функциялардың ұйымдағы жұмысы және құрылымы 31
2.2 Материалдық емес активтер аудиті 33
2.3 Негізгі құралдар аудиті 36
2.4 Ағымдағы активтер аудиті 37
2.5 Кассалық операция аудиті 38
2.6 Міндетті аудит 40
2.7 Еңбек ақымен есеп айырысу есебі 42
3 Кәсіпорынның қаржылық есеп беруі және экономикалық талдау негіздері 47
3.1 Шаруашылық субъект ісіндегі қаржылық есеп берудің әдістемесі және мазмұны 47
3.2 Шаруашылық субъектісіндегі қаржылық есепті талдаудың жағдайы 49
3.3 Шаруашылық субъектіндегі кірісі мен шығынын талдау 50
Қорытынды 52
Қолданылған әдебиет 54

More »

Страница 1 из 1012345...Последняя »