ЖОСПАР
Кіріспе

I. Тоқыма өнеркәсібінде өнімді жоғарылату.
1.1. Тоқыма өнімнің өзіндік құнын жоспарлау.
1.2. Тоқыма өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары.

II. Өндіріс құрылымы және шығындардың классификациясы
2.1. Өндірістіңтехнологиясы.
2.2. Шығындар классификациясы.
2.3. Өндірістік шығындардың элементтері мен баптары.

III. Өндірістік шығындарды талдау және өндіріс тиімділігін арттыру жолдары.
3.1. Тауарлы өнімнің шығындарын талдау.
3.2. Тікелей еңбек шығындарын талдау.
3.3. Жанама шығындарды талдау. Қорытынды. Пайдаланылған әдебиеттер.

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

КІРІСПЕ

Қазіргі танда кәсіпорынды баскдрудың гылыми тәсілін дамыту кджеттілігі туындап, ақпараттық жүйелер кеңінен дамып, бухгалтерлік және аудит мәліметтеріне талап күшеюде.

Баскдрмалық есеп қурамына жаңа әдістермен тәсілдермен жүйелер кіреді: стандарт-кост және директ-костинг,. түрактыжәне айнымалыға жүйелі белу, икемді сметалар қолдану. өндіріс көлемінің шекті нүктесін табу және тағы баскд.

Басқармалық акдарат қазіргі өндірісті баскарудың ажырамас бөлігі, ал баскдрмалык есеп басқарманың барлык деңгейін жеткілікті түрде кажет акпаратпен қамтамасыз етуге жағдай жасайдьт.

Өнімнің    озіндік    күны    —    оны    өндіруге    және    откізугс жүмсалган шыгындардың акдіалай формада көрсетілуі. Нарыктык экономика жағдайында өнімнің өзіндік құны кәсіпорын ендірістік -шаруашылық қызметінің маңызды көрсеткіші болып табылады.

Біз қарастырып отырған «Южполиметалл» ЖАК нарыктық жағдайда тиімді жүмыс істеу үшін дүрыс бағыт жасап бірқатар шараларды жүзеге асыруда. Мен өзімнің /орстык жүмысымда «Ю кполиметалл» ЖАҚ өнім өндірісіндегі шығындарымен танысып өнімнің өзіндік қүнына талдау жасадым және осы өзіндік қүнды .   төмендету жолдарын анықгауды қарастырдым.

салыстыруы үшін 1999 жылдың мәліметтері қолданылды. Өзіндік қун есебін жүргізу берілген көрсеткіш бойынша жоспардың орындалуын бағалау, өндіріс пен өнімнің жекелеген түрленрінің рентабельдігін анықгау өндіріс ішіндегі шаруашылық есеггті жүзеге асыру, өнімнің өзіндік кунын төмендету резервтерін аныктау, өнімге көтерме баға белгілеу, жаңа техника мен технология енгізудің экономикалық тиімділігін анықгау үшін кджет.

Өндірісті экономикалық реттеу және жоспарлау жүйесінде бухгалтерлік есепті, әсіресе өшмнін; өзіндік қүнын кальктляциялау мен өндірістік шыгындар есебін жүргізуді жетшдіру манызды роль атқарады. Өндірістік шыгывдармен өнімнің өзіндік күнын калькуляциялаудің бухгалтерлік есебінің негізгі міидеттері ондірілген өнімнің сапасын, ассортим* нтін, көлемін есептеу және осы көрсеткіштер бойынша жоспардың орындалуын бақылау; өндіріске жүмсалған накты шығындарды есептеу және шикізат, материал, еңбек ресурстарын жүмсатуын, өндірісті күгу және басқару бойынша белгіленген шығындар сметасының сақгалуын қадағалау; өзіндік қүнді төмендету бойынша кәсіпорынның қүрылымдық бөлімдерінің кызмет нәтижесін айқындау; өнімнің өзіндік құнын төмендет}’ резервтерін аныктау болып табылады. Өндірістік шығыьщар есебін дүізыс ұйымдастыру материал және еңбек ресурстарының тиімсіз жұмсалуын дер кезінде анықтау мен қатар оның алдын алута м^іківдік береді.

 курстық жұмыс / 36 бет


You must be logged in to leave a reply.