Мазмұны
І Кіріспе…… 2
II Негізгі бөлім….. 4
1.1 Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу……. 4
1.2 Комплекстік жазықтықтағы синусоидалық финкцияларға қосу және алу амалдарынқолдану…..7
1.3 Комплекстік сандарға амалдар қолдану 9
1.4 Синусоидалық токтың комплекстік мәндері үшінОм және Кирхгорф заңдары …..10
Есептің қойылымы…… 14
ІІІ Қорытынды…. 17
Пайданылған әдебиеттер…. 18

Кіріспе

Қоғамның дамуындағы электр электр энергиясының рөлі мен маңызы елеулі орын алатындығы көпшiлікке мəлім. Электр энергиясыөмірдің барлық салаларынында соншалықты кең таратылуының бастысебебінің бірі — электромагниттік энергияны өте аз шығынмен алысқашықтыққа беру жəне оны энергияның басқа да түрлеріне:механикалық, жарық, жылу, химиялық жəне т. б. түрлендіру ыңғайлы.

Электр энергиясы кез-келген қуаты бар қабылдағыштарға оңай тар- алады. Байланыс техникаларындағы, автоматикадағы жəне есептеу тех-никаларындағы қолданылатын қондырғылардың пайдаланатынқуатының өлшемдері ваттың үлестерімен есептелінсе, электрлікқондырғыларда (қозғалтқыштарда, жылытқыш қондырғыларда) қуаттыңөлшемдері мыңдаған жəне он мыңдаған килловатты көрсетеді.

„Электротехника жəне электроника негіздері” курсының пəнi дeп, тіз-бектер мен өpicтepдeгi өтетін электромагниттік процестерді сандықжəне сапалық жағынан оқып үйренуді айтады. Физика жəне жоғарыматематика курстарына негізделген бұл курс, осы заманғыэлектротехникалық құрылымдардың, əр түрлі кең кластарынақолданылатын инженерлік есептеулер жəне талдау əдістеріне толыболады. Сонымен қатар „Электротехника жəне электроника негіздері”курсы өндіріске қажетті болашақ мамандардың электротехникаданғылыми көз-қарастарының қалыптасып жетілуінде аса маңыздырөл атқарады.

Электр тізбектерін есептеуді eкi əдіспен баяндап жеткізугеболады: бipiншi əдіс бойынша, есептеу жұмыстары синусоидалықтоқтың электр тізбектерінің теориясы бойынша баяндалады. Ал екіншібойынша, əуелі есептеу əдіci резистивтік тізбектер (тұрақты тоқтізбектері) қатысты қарастырылады да, сонан соң бұл əдістерсинусоидалық тоқ тізбектеріне ауысады. Сонымен катар қолдануоблысы кең, ауқымды тұрақты тоқ тізбектерінің есептеулерін жургізудің нəтижесінде, студенттердің бойында оларға қажетті білікдағдылары қалыптасады.

”Электротехника жəне электроника негіздері” курсын оқыпүйренудің барысында студенттердің біліктілігін қалыптастыру, яғниолардың негізгі заңдарын оқып үйренуде, есептеулерде талдау əдістерінқолдануды үйренуі көзделеді. Тəжірибелік зерттеулерді электртізбектерде жүретін нақты кұбылыстар мен процестерге қолданудыүйрету арқылы жүзеге асырады. Бұл жерде, сол көп санды əдістер ментəсілдерден ең қарапайым, негізгі мақсатқа жеткізетіндерін ғана, инженерлік біліктілікпен дəл таңдай білуі керектігі көзделген. Демек,студент өзінің мамандығына сай ”Электротехника жəне электрониканегіздері” курсынан теориялық жəне тəжірибелік біліктіліктерді

ойдағыдай жеткілікті дəрежеде бойына сіңіруі тиіс.Оқу құралының мақсаты студенттердің мамандығы бойыншаарнайы пəндерді оқып, оны іс жүзінде ұйымдастыру үшін”Электротехника жəне электроника негіздері” пəні бойынша өзіндік    жұмыстарды  жасауға көмек көрсету болып табылады.

Бұл жұмысың тнегізгі мақсаттары — пəнді тек теориялықжағынан оқып үйренуді ғана емес, сонымен қатар ондаэлектромагниттік құбылыстар мен электрлік процестердің қолдануаймақтарын тəжірибелік тұрғыдан қарастыру мəселелері анықталған. Пəнді оқытудағы басты міндеттердің бірі: студендентердің”Электротехника жəне электроника негіздері” курсын оқып үйренулері, яғни білім жəне біліктерді терең жəне саналы түрде бойларына сіңірулері. Білім негіздері мынадай мəселерді қамтиды: есептеулердіңнəт-ижелерін талдаудың əдістерін игеру.

 Курстық жұмыс / 20 бет


You must be logged in to leave a reply.