Мазмұны
Кіріспе 3
1. Капитал -үйымныц мүліктерінің цүралу көздері 5
1.1 Капитал туралы түсінік —- 5
1.2 Кәсіпорынның технико-экономикалық сипаттамасы 7
1.3 Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және есеп саясаты 11
2. Меншікті капитал есебі 16
2.1 Акционерлік қоғамдағы жарғылық капиталдың есебі 16
2.2 Қосымша капитал және резервтік капиталдың есебі 22
2.3 Өзге де меншікті капиталдың есебі 26
3. Меншікті капиталдың аудиті 41
3.1 Аудиторлық тексеруді жоспарлау және дайындау 41
3.2 Аудиторлық тексеруді жүргізу 44
3.3 Аудиторлық қорытынды жасау 54
Қорытынды 68
Сілтемелер 72
Пайдаланылған әдебиеттер 73

Кіріспе

Меншікті капиталдың тәжірибе жүзінде аудит саласында үлкен мән алады, соымен қатар меншікті капитал шаруашылық қызметке қажет материалдық қүндылықтардың, ақшалай қаражаттың, қаржылық салымдар мен алдағы уақыттарда табыс табу мақсатында жұмсалған шығындардың және алажақтардың ақшалай жиынтығын айқын көрсетеді.

Нарық шартында кәсіпорын, кредиттік мекемелер және тағы басқа иелік ететін объектілер мүлікті пайдалану, ақша қаражаттарын, көптеген коммерциялық операцияларды және инвестицияны пайдалану арқылы келісім шартқа түседі. Бүл қарым-қатынас сенімді болуы үшін қатысушылар өздеріне қажетті қаржылық ақпараттарды алып және пайдаланып отыруы қажет. Ақпараттардың сенімді болуы аудитормен тексеріліп жүргізіледі.

Коммерциялық ұйымның, кәсіпорындар табыстың көлемі неғүрлым жоғары болуын қалайды. Меншік иелерінің капиталға салған салымдарының кері қайтарылымы кәсіпорыннан тыс саладан түскен табыстың көлемінен кем болмауы керек. Сонымен қатар, жүмыс жасап түрған кәсіпорындардың негізгі мақсатының бірі — табыс көзін сақтап қалу, соның ішінде меншікті капитал. Меншікті капиталдың сол кәсіпорын өзінің әрі қарай жұмыс жасау қабілетін сақтап қалудағы рөлі жоғары.

Меншік иелері, соның ішінде ұжымдық меншік иелері — акционерлер, сонымен қатар кредиторлар өздігінен көптеген кәсіпорын операцияларының және қорытынды есептердің жүргізілуіне қатысып, бақылай алмайды. Сондықтан олар квалификациясы бар тәжірибелі мамандардың қызметін пайдаланады. Аудиторлық қызмет — сенімді қаржылық ақпараттармен қамтамасыз етеді.

Кәсіпорын және сол кәсіпорындағы қызметтерді жүргізуде сақталынатын заңдылықтар жэне қызметтердің нәтижесі туралы ақпараттар мемлекетке салық салу жэне экономика саласында шешімдер қабылдау үшін қажет. Ақпараттардың сақталуы нарықтағы капиталдың тиімді жүмыс жасауын   жоғарылатады,   сондай-ақ  зкономикалық   шешімдер   қабылдауға көмектеседі әрі баға береді. Меншікті капитал тәжірибе жүзінде аудит саласында үлкен мәнге ие. Ол шаруашылық қызметте қажет материалдық құндылықтардың, қаржы-қаражаттардың яғни, ақшалай қаражаттардың, қаржырық салымдар мен алдағы уақыттарда табыс табу мақсатында шығындардың және алажақтардың ақшалай жиынтығы.

Шаруашылық субъектісі алғаш құрылған кезде оның капиталы Қазақстан Республикасының заңында қаралған мөлшерден кем бомауы тиіс жэне де ол сол субъект қүрылтайшыларының, акционерлерінің ақшалай, заттай жэне басқадай түрде ақционерлік қоғамға қосқан үлестерінен құралады. Кейінгі уақыттарда субъектінің капиталы өзінің қызметі барысында тапқан таза табысы жэне сондай-ақ басқа көздерден, тегін түскен мүліктермен, ақшалай қаржылар есебінен өсіп отырады.

Жұмысымды талдау барысында меншікті капиталдың көптеген тусініктерімен кездестім. Бухгалтертік еселте меншіхті хапмтал: жаргыльщ капитал, қосымша капитал, резервтік капиталдан, өзге де меншікті капиталдан түрады.

Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Меншікті капиталдың есебін, аудитін талдау жэне анықтау, аудиторлық қорытынды жасау жүмыстың негізгі мақсаты болып табылады.

Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді қарастырдым:

  1. Кәсіпорындағы меншікті капиталдың есебін талдау, қарастыру;
    1. Меншікті капиталдың аудиторлық тексеру жэне қорытындылау;
      Жұмыстың   зерттеу   көздері.   Негізгі   зерттеу   көздерін   Үлттық кітапхана қорынан қарастырдым жэне XXI ғасырдың дамыған технологиясы болып табылатын интернет көзін пайдаландым.

Зерттеу жұмысының әдіс — тәсілдері: салыстырмалы түрғыдағы зерттеу әдісі жэне жинақтау, сүрыптау, жүйелеу, топтау, талдау, сипаттама беру тэсілдері қолданылды.

Жұмыстың құрылымы: Дипломдық жүмыс кіріспе, екі тарау, қорытындыдан жэне эдебиеттер тізімінен түрады.

 Дипломдық жұмыс / 75 бет


You must be logged in to leave a reply.